УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА WWW.ANGLIISKIEZIK.BG И УЧАСТИЕ В ОБУЕНИЯ

С настоящите общи условия, се уреждат взаимоотношенията между Нет Ит ЕООД като собственик на сайта AngliiskiEzik.bg и неговите потребители.

Информацията съдържаща се в AngliiskiEzik.bg включително всички текстове и изображения (картинки) са защитени от закона за авторското право и сродните му права. Всяко използване на каквито и да било част от съдържанието на AngliiskiEzik.bg без съгласието и писменото одобрение на представляващите сайта е забранено и ще бъде преследвано от закона.


1. Общи условия

1.1. Всеки потребител участва в обучения организирани от Нет Ит ЕООД чрез сайта angliiskiezik.bg по свое-собствено желание и на своя отговорност.
1.2. Потребителят чрез приемане на настоящите условия декларира, че притежава основна компютърна грамотност, необходима за употребата на сайта и участие в обученията.
1.3. Всички потребители на сайта, без значение дали са регистрирани или не, имат право да използват предоставяните от AngliiskiEzik.bg услуги само при спазване на настоящите условия.
1.4. С всяко кликване върху хипер линк от AngliiskiEzik.bg, потребителите декларират, че се съгласяват с настоящите общи условия и се съгласяват да използват AngliiskiEzik.bg съгласно правилата и условията описани по-долу.


2. Цели на сайта и предмет на услугата предоставяна чрез него

2.1. Чрез платформата за онлайн обучения AngliiskiEzik.bg Нет Ит ЕООД предоставя услуги по езикови обучения, провеждани съгласно предварително обявен график и програма, които са видими за всеки потребител след регистрация за дадено обучение.
2.2. Обученията се провеждат на живо или чрез видеозаписи, като клиента може да избира дали да избира да участва в провежданите лекции на живо или ще гледа видеозаписи от тях.
2.3. Всяко обучение съдържа учебни материали под формата на PDF файл с упражнения по чужд език, избран от потребителя.

3. Цена и заплащане на услугата

3.1. Цените на обученията се обявяват към всеки курс, като потребителят може да се запознае с нея преди да се запише за дадено обучение.
3.2. Потребителят заплаща предварително резервационна такса за участието си в курса, като запазва място за себе си за цялото обучение. Местата във всяка група са ограничени и едно заплатено място, не може да се продаде на друг потребител.
3.3. Нет Ит има право едностранно да променя цените на обученията, като вече заплатените поръчки за обучение няма да се влияят от тази промяна.

4. Отказ от услугата от страна на Потребителя

4.1. Потребителя може във всеки един момент да се откаже от услугата без да търпи санкции за това под формата на неустойки и лихви.
4.2. Тъй като клиентиът заплатил участие в обучение, запазва едно от ограничен брой места, което Нет Ит не може да продаде на друг, при отказ от страна на потребителя, той няма право да иска възстановяване на платената резервационна такса.

5. Отказ от предоставяне на услугата от страна на Нет Ит

5.1. Нет Ит има право във всеки един момент да прекрати предоставянето на услугата на потребителя по своя преценка, в случаи в които прецени, че обслужването на даден клиент е неизгодно.
5.2. Нет Ит има право да откаже предоставяне на услугата и на потребители, които по преценка на Нет Ит не спазват добрите норми на поведение и възпрепядстват безпроблемното провеждане на часовете за останалите потребители или преподавателите.
5.3. Нет Ит има право да откаже предоставянето на услугите обект на този документ по всоя преценка и във всички останали случаи, които не са описани в този документ, като възстанови на потребителя сума пропорционална на неизползваните учебни часове от заплатения курс.
5.4. В случай на виновно поведение от страна на Потребителя, Нет Ит има право да прекрати услугата, без да възстановява стойността на неизползваните от потребителя учебни часове.

6. Права и задължения на потребителите

6.1. Всеки потребител има право да използва AngliiskiEzik.bg безплатно или платено до колкото това му е позволено от системата и се задължава да спазва условията описани в настоящия документ.
6.2. Потребителите, без значение дали са регистрирани или не, нямат право да разпространяват чрез AngliiskiEzik.bg или да разполагат на сървърът му информация свързана с: деяния противоречащи на закона, насилие, расизъм, порнографско съдържание, заплахи, съдържание представляващо търговска тайна и друг вид информация, противоречаща на добрите нрави и доброто поведение.
6.3. Потребителят е длъжен да обезщети AngliiskiEzik.bg за нанесени от него вреди на сайта или на свързани с него трети лица в случай на виновно действие или бездействие от страна на потребителя, породило загуби както на AngliiskiEzik.bg така и на трети лица свързани с него по какъвто и да било начин.
6.4. Всеки един потребител е длъжен да проверява периодично за промени на настоящите условия за позлване


7. Права на AngliiskiEzik.bg

7.1. AngliiskiEzik.bg има право да променя настоящите условия за ползване без изрично предизвестие.
7.2. AngliiskiEzik.bg не гарантира, че предоставените от него услуги ще бъдат непрекъснати и достъпни 24 часа в денонощието седем дни в седмицата.
7.3. AngliiskiEzik.bg има право да събира информацията въведена от потребителите му (включително IP адреси, адреси на електронни пощи и др.) и да я използва по начин по който Нет Ит ЕООД намери за добре с цел предоставянето и предлагането на услугите на фирмата, като това събиране и употреба на данните е съобразено с GDPR и действащото българско законодателство.
7.4. AngliiskiEzik.bg Има право да записва бисквитки (cookies) на компютъра на потребителя с цел безпрепятственото доставяне на услугите на сайта.
7.5. AngliiskiEzik.bg има право да изпраща рекламни имейли до всички негови курсисти регистрирани в сайта, като всеки курсист регистрирайки се в сайта дава своето съгласие да получава рекламни имейли и обаждания от Нет Ит ЕООД.


8. Ограничаване на отговорността

8.1.Фирма Нет Ит и нейните служители и представители не носят отговорност за претъпрени от потребителите на този сайт загуби в следствие на употребата на сайта и разположението в него ресурси и обучителни материали. В случай, че подобна отговорност бъде присъдена, то страните по това споразумение се съгласяват тя бъде до размера на платените от потербителя сума.

9. Регистрация в сайта

9.1. Чрез регистрацията си в сайта, потревителят може да заяви своето желание за включване в определено обучение или да направи поръчка за такова обучение. Чрез своята регистрация, всеки потребител се съгласява да получава известия от Нет Ит по имейл, чрез СМС или чрез телефонно обаждане с цел да получи информация за избраните от него обучения или за нови курсове.

10. Изпращане на запитване

10.1. Изпращайки запитване чрез формата за контакт в сайта, всеки потребител се съгласява да получава по имейл информация за обученията, за които отправя запитване, както и напомняния за предстоящите групи или за нови групи.

11. Политика по защита на личните данни

11.1. Обработката и употребата на личните данни, получени чрез сайта се осъществява съгласно политиката на Нет Ит за тази дейност, подробно описана тук: https://angliiskiezik.bg/index.php?q=gdpr

Дефиниции:
• AngliiskiEzik.bg представлява виртуален информационен ресурс свободно достъпен посредством глобалната мрежа Интерент, собственост на Нет Ит Еоод, който представя дейност на фирма Нет Ит ЕООД като лицензиран учебен център. За краткост по-долу в документа AngliiskiEzik.bg може да бъде наричан „сайта” или ”портала”.
• Потребител е всяко лице посещаващо AngliiskiEzik.bg и използващо намиращата се в него информация
• Неизползвани учебни часове са учебните часове видими в профила на потребителя в менюто на сайта с текста "ИМАТЕ X УЧ. ЧАСОВЕ", като X е заменено с броя неизползвани учебни часове.
• Виновно поведение от страна на потребителя е всяко поведение, което пречи на безпроблемното провеждане на учебните часове, работата на платформата или комуникацията между потребителите и Нет Ит, както и разпространението на неверни факти в Интернет или в друга среда, които целят да уронят престижа или да навредят по друг начин на Нет Ит

Екипът на AngliiskiEzik.bg Ви благодари, че се запознахте с условията за ползване на сайта.