Общи условия за курсисти


ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА КУРСИСТИТЕ НА НЕТ ИТ
Общи разпоредби
– С настоящите Общи условия се уреждат взаимоотношенията между ЦПО Нет Ит ЕООД, BG201655701, наричан за краткост Нет Ит и курсистите обучаващи се по английски език.
– Услугата се осигурява от Нет Ит на основа на индивидуален договор, сключен със съответния курсист.
Основни понятия
По смисъла на настоящите Общи условия изброените понятия са използвани със следното значение:
– „Курсист“ е всяко физическо лице, което учи английски в Нет Ит.
Записване на курс
– Записването за курс става чрез попълване на регистрационен формуляр, подписване на индивидуален договор за обучение и заплащане на таксата за обучение за съответния курс, съобразно индивидуалния договор. Записването става в обявените срокове и до изчерпване на свободните места.
– Записването се приема, че е настъпило след заплащане на курса съобразно индивидуалния договор.
– Индивидуалните договори на курсисти под 18 години се подписват с родител/настойник.
Такси
– Таксата за конкретния курс се посочва в индивидуалния договор на курсиста.
Начин на плащане
– Таксите за обучение могат да се заплатят наведнъж или на две равни вноски, първата при записването за курса и втората по средата на курса.
– При записване курсистът посочва данните, които са необходими за да му бъдат издадена фактура за стойността на обучението и учебните пособия. Веднъж посочени тези данни, не могат да бъдат променяни в рамките на същия курс.
– В случай, че курсиста е избрал да заплаща обучението си на вноски, негова отговорност е да заплати втората вноска от курса в уговорения срок. В противен случай ще отпадне възможността му да посещава/има достъп до занятията.
– Учебните пособия се заплащат в брой или по банков път.
– Нет Ит си запазва правото да прави едностранни промени в таксите на обучение и стойността на учебните пособия за следваши курсове на обучение.

Прекъсване на обучението и отсъствие от обучение от страна на курсиста
– Когато курсистът е записан за конкретен курс на обучение, той заема място в курса за целия период на обучение. От гледна точка на преподаването и качеството на усвояването на учебния материал, заетото вече място не може да се заеме от нов курсист след като са минали 20 учебни часа от началото на круса. При прекъсване на обучението едностранно от курсиста, Нет Ит не възстановява заплатената такса.
– Прехвърляне на част от таксата и възстановяване на такса за курс могат да бъдат поискани в рамките на първите 20 часа след датата на начало на курса. След изтичането на този срок няма да бъдат приемани и разглеждани молби за прехвърляне или възстановяване на такса.
– Ако на курсист се наложи да прекъсне курса поради изключителни обстоятелства (здравословни причини), Управителят може да одобри и молба за прехвърляне или възстановяване на част от платената такса. Молбата за прехвърляне на част от платената такса заедно с придружаващи документи се подава в писмена форма за разглеждане от Управителя. Размерът на частта, която ще се прехвърли се изчислява като от стойността на оставащите часове, които не са посетени след получаването на писмената молба за прекъсване на курса, се вади административна такса в размер на 10% от общата внесена от курсиста сума. Прехвърлената такса може да се ползва през следващите 6 месеца от същия курсист или от друг член на семейството.
– Със записването на курс, курсистът прави избор да посещава учебните занятия. В случай на отсъствие и пропускане на учебните занятия, Нет Ит не връща част от таксата на курсиста.
Прекратяване на обучението от страна на Нет Ит
Обучението на курсист може да бъде прекратено от страна на Нет Ит в следните случаи:
– Нарушаване на дисциплината от страна на курсиста. Нет Ит има правото да прекрати обучението на курсист, който с поведението си пречи на протичането на нормален учебен процес, без да дължи на курсиста връщане на такса.
– Неплащане на такса. Нет Ит има правото да прекрати обучението на курсист, който е избрал да заплаща обучението си на вноски и забавя или не плаща таксата си в уговорения срок.
– При забавяне или неплащане на първа или пълна вноска, курсистът не може да започна своето обучение.
– Нет Ит си запазва правото да отмени курс в случай, че не се съберат достатъчно курсисти. В такива случаи ще предложим алтернатива или възстановяване на цялата такса за обучение. Такса за обучение се връща в пълен размер само при отмяна на курс и само ако учебниците бъдат върнати във видът, в който са получени. Такси за учебници не се възстановяват, ако пособията са загубили търговски вид.
График на занятията обучение.
– Нет Ит си запазва правото да прави промени в графика и местопровеждането на учебните занятия.
– При провеждане на обучението в Нет Ит курсистите могат да използват само и единствено оригинални учебни пособия.
Сертификати/ удостоверения
– Сертификат за успешно усвоено езиково ниво получава всеки курсист, чиито резултати покриват установените академични норми.
Успеваемост
– За нивата до В2 успеваемостта трябва да е над 70% включително.
– За сертификатните нива успеваемостта трябва е над 60% включително.
Присъствия
– За всички нива необходимият брой присъствия трябва да е над 80% включително.
– Всички курсисти получили сертификат за успешно усвоено езиково ниво, могат да преминат в следващото ниво на обучение в Нет Ит.
Конфиденциалност и защита на личните данни
– Нет Ит е администратор на лични данни, регистриран по Закона за защита на личните данни. За предоставянето на обучителни услуги, Нет Ит може да събира, обработва, използва и съхранява лични данни за курсиста. При записване на курс, курсистът предоставя доброволно необходимите лични данни и се съгласяват да бъдат ползвани и съхранявани съгласно разпоредбите на закона за защита на личните данни.
– Нет Ит има правото да снима учебния процес и да използва материалите за презентационни цели на своята дейност.
– Предложения, жалби и молби могат да бъдат подадени на contact@angliiskiezik.bg
– Подадените жалби и молби се разглеждат и решават от Нет Ит не по-късно от един месец от получаването им.
Настоящите Общи условия се утвърждават със Заповед на Управителя и влизат в сила за всички настоящи и бъдещи курсисти от 01.03.2015 г. Общите условия са публични и за удобство на курсистите са публикувани на www.angliiskiezik.bg. Общите условия могат да бъдат променяни като уведомяването на курсистите за промяна става чрез публикуването им на уеб страницата.