Бизнес английски


Английски език
Business English

Бизнес английски език е общият термин, използван за английски език, свързан с международната търговия, финанси и пазари. В глобалната действителност, в която живеем днес, изучаването на бизнес английски се превръща в основна цел за работещия и амбициозен човек. 

Всяка година все повече хора се записват на курсове по бизнес английски, за да подобрят шансовете си за добре платена и стабилна работа или по-успешно кариерно развитие, или просто за да могат да работят в англоговоряща среда, без притеснения и тревоги.

Бизнес английският е идентифициран като изключително необходимо и ценно знание за постигане на свобода и увереност в общуването и ежедневната комуникация с партньори, клиенти, сътрудници и др. Ето защо днес, в ерата на глобалния пазар, значението на доброто владеене на бизнес английски  не може да се подценява.

Английският език безспорно е най-изучаваният втори език в света. Добре известен е фактът, че по-голямата част от циркулиращата информация в света ни – поща, радио, телевизия, интернет и др. – е на английски. Неусетно английския език се превърна в „езика на работата“ или „езика – мост“ на нашето време. Той е универсалния език на бизнеса, търговията, политиката и международното право. Днес изучаваме английски в училище, за да увеличим шансовете си за прием в престижен университет, на работното място, за да повишим квалификацията си, в свободното си време, за да затвърдим знанията си или да се сдобием с нови.

Като ориентиран към специфичната цел инструмент, бизнес английският възпитава увереност и убедителност в презентационните ни и комункативни умения. Повишава знанията за езика, но в контекста на бизнес средата, с цел изучаване на определени маниери на изразяване и общуване. Разликата между „бизнес английски“ и „общ английски“ основно е в лексиката, синтаксиса и избора на изразни средства.

При изучаване на бизнес английски се набляга повече на формалният/официалният/интелегентният начин на комуникиране, писане и изразяване. Заучават се фрази и идиоми, употребявани при комуникация на високо бизнес ниво и темите, които са застъпени в уроците, са от работната, бизнес среда. Граматиката която се изучава, от гледна точка на времена, форми на глаголи, условности и др., по време на курсовете е една и съща и за общия и за бизнес английски. При изучаването му е особено удачно използването на иновативни методи на обучение включващи най-различни интерактивни похвати: употребата на симулационни и ролеви игри, решаване на казуси и конфликтни ситуации, водене на преговори, дебати, екипна работа и др.  Освен овладяването на специфичната лексика, характерна за бизнес средите, се обръща внимание и на придобиване на „меки умения“ свързани с водене на изрядна кореспонденция на английски, успешно представяне на идеи и проекти, изготвяне на презентации и др.

Безспорно владеенето на този специален набор от инструменти се превръща в неделима част от ежедневието ни.

Английски език бг организира курс по бизнес английски – ниво B2,стартиращ на 14.09.2015.

За повече информация и записване – тел: 0700 16004